XLVPHC

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023)

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Điều 12 Văn...

Các mẫu biên bản, quyết định, giao quyền thường sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính

Phụ lục MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP   ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chí...

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 16/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT hợp nhất các văn bản sau: Nghị định số 91/2019/NĐ-...

Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/01/2020

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định  91/2019/NĐ-CP  về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai,  có hiệu lực từ ngày 05/01/202...