Sổ tay chánh văn phòng

Văn bản mớiXem tất cả

Đầu tưXem tất cả

Đất đaiXem tất cả

Xây dựngXem tất cả

Sáng kiến - Kinh nghiệmXem tất cả

Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

Những điểm mới về nội dung Một là,  về quyền được thông tin của đảng viên, Quy định  số 24-QĐ/TW bổ sung hình thức thông tin đột xuất: Định...

Quy định số 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

              - Căn cứ Điều lệ Đảng;  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;   - Căn c...

Chế độ, chính sách, cán bộ luân chuyển

  Theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, l uân chuyển cán bộ   là việc phân công hoặc bổ nhiệm cán...

Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua)

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)   Ðảng và những vấn đề c...