Đất đai

Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đất ở có vườn ao tại Hà Nội

Khoản 1 Điều 4 quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, kích thước diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa c...

Suất tái định cư tối thiểu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tại Điều 29 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định...

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023)

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Điều 12 Văn...

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT 22/11/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư...