Đất đai

Cấp đổi giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp đổi giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài...

Đính chính giây chứng nhận đã cấp

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đính chính giây chứng nhận đã cấp.   2. PHẠM VI Áp dụng cho vi...