Điện Biên

Sáp nhập, đổi tên các bản, khối phố thuộc huyện Tuần Giáo

Huyện Tuần Giáo: Sáp nhập 115 bản để thành lập 55 bản. Sau khi sáp nhập huyện Tuần Giáo có 177 bản, khối. Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐND n...

QĐ 53/2019/QĐ-UBND bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất tỉnh Điện Biên từ 2020 đến 2024

Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất và Quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ...

Tuần Giáo - Điện Biên

1. Vùng đất có bề dày lịch sử Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với  sức mạnh và ý chí, khát vọng  vươn lên  của Nhân dân tộc các dân tộc...

Sông Nậm Mức đoạn chứa nước Thủy điện Nậm Mức

Hồ thủy điện Nậm mức from Nguyễn Văn Bách on Vimeo . Có dịp công tác tại xã Pú Xi, đi thuyền trên sông Nậm Mức, ngắm nhìn đoạn sông tích n...

Tỉnh Điện Biên (cập nhật)

Cập nhật 28/02/2016 Tách từ tỉnh Lai Châu tháng 11  năm  2003 theo  Nghị quyết của  Quốc hội  trong đó diện tích tự nhiên là 955.409,70 ha (...

Điều kiện kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo - Điện Biên

Thị trấn Tuần Giáo - Ảnh NVB Là huyện miền núi, chủ yếu là đồng bào các dân tộc, kinh tế phần lớn là nông nghiệp, quá trình phát triển kinh ...

Công trình điện lực trên địa bàn Tuần Giáo - Điện Biên

-  Dự án đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu  và mở rộng trạm biến áp 500kV Sơn La  Dự án được khởi công vào tháng 10/2013 với tổng mức đầu tư...

Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Điện Bi...