Xây dựng

Cấp phối bê tông Cấp C50MPa

  Cơ sở thiết kế thành phần cấp phối bê tông TCVN 10306:2014 - Bê tông cường độ cao – thiết kế thành phần mẫu hình trụ a) Tính toán thàn...