Yêu cầu đối với người lãnh đạo trong khu vực công hiện nay

Yêu cầu về tính cách và năng lực đối với người lãnh đạo trong khu vực công hiện nay có nội dung cơ bản như sau: Về xu hướng nhân cách người ...

Lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo là hoạt động gây ảnh hưởng lên người khác nhằm khơi dậy cảm xúc và cam kết cùng hành động vì mục tiêu chung.  Quản lý hướng đến sự...

Cấp đổi giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp đổi giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài...