Xã hội

Tiêu chuẩn đơn vị hành chính nông thôn: tỉnh, huyện, xã

Tiêu chuẩn đơn vị hành chính nông thôn: tỉnh, huyện, xã theo Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loạ...

Sắp xếp đơn vị hành chính

Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 gồm: - Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời c...

Cách mạng Tháng Tám 1945

Bối cảnh - Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, từng bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo, phản động của chủ nghĩa thực dân trê...

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính

  Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, có hiệu lự...