Sáng kiến - Kinh nghiệm

Giải pháp nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Trong thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ t...

Giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Tuần Giáo

  1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: a. Sự cần thiết Trong thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã có nhiều nỗ lực trong ...