Sáng kiến - Kinh nghiệm

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Giải pháp ngắn, trung hạn: - Quy hoạch và xây dựng quỹ đất đa dạng và thực hiện công bố các quy hoạch; kịp thời đầu tư cơ sở hạ tầng ở các k...

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển đô thị, tạo nguồn thu c...

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi thường, GPMB dự án cấp huyện

Trong những năm qua, nhiều dự án được triển khai và nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng góp phần cơ bản cải thiện hệ thống c...

Giải pháp quản lý chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB, TĐC) là một phần trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìn...

Sáng kiến Nâng cao chất lượng quản lý đô thị thị trấn Tuần Giáo (Phần 3)

4.5. Tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện để xét cấp giấy phép xây dựng Việc cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị phải đáp ứng đầy đủ cá...

Sáng kiến Nâng cao chất lượng quản lý đô thị thị trấn Tuần Giáo (Phần 2)

II. THỰC TRẠNG VỀ ĐÔ THỊ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ TRẤN TUẦN GIÁO. 1. Thực trạng đô thị t...