Thủ tục

Phân biệt quá hạn, trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính

Đến thời điểm báo cáo: - Trễ hạn: đã trả hồ sơ, hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính (người dân đã nhận được kết quả), tuy nhiên đã qua ...

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023)

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Điều 12 Văn...

Quy định về giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận, thẩm định, phê duyệt sản phẩm trích đo địa chính phục vụ GPMB

Điều 22 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính Quy định giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận sản phẩm như sau: 1. Cá...