Giáo dục

Đề cương Khoa học quản lý - tài liệu học tập

  Câu 1: Cơ cấu tổ chức quản lí kiểu trực tuyến - chức năng ? * Khái niệm: do đối tượng quản lý ngày càng phức tạp và yêu cầu quản lý ngà...