Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Khoản 13 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đa...

Xác định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án

Khoản 1, khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 “Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đ...

Một số nội dung thiết kế Kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB

Về báo cáo kết quả khảo sát trước khi lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán. Tại khoản 2, Điều 21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của ...

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đ...