Một số nội dung thiết kế Kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/05/2023

Về báo cáo kết quả khảo sát trước khi lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán. Tại khoản 2, Điều 21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính có nêu “2. Phải lập báo cáo khảo sát trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá các tư liệu, tài liệu có liên quan trước khi lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán”.

Đối với nội dung trình bày trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư số 25/2014/TTBTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Việc sử dụng các điểm địa chính cơ sở để xây dựng lưới khống chế đo vẽ phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cung cấp theo quy định. Thực hiện đo đạc thành lập bản đồ ở tỷ lệ bản đồ nào thì đưa ra giải pháp và chỉ tiêu kỹ thuật theo tỷ lệ bản đồ đó.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định tại điểm c mục 2.1 khoản 2 Điều 23 Thông tư 25/2014/TT- 4 BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Khối lượng (diện tích) đo đạc được xác định cụ thể theo khối lượng thực tế thi công sau khi sản phẩm đo đạc được kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình đạt yêu cầu và được các cơ quan ký duyệt để đưa vào quản lý, khai thác, vận hành và sử dụng theo quy định tại điểm a, b khoản 1.4 Điều 6 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mức độ khó khăn tỷ lệ 1/2.000 được xác định cụ thể theo quy định tại điểm điểm 2.4 tiểu mục 2 mục II Chương I Phần II Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất làm cơ sở để chủ đầu tư thanh quyết toán công trình theo quy định hiện hành.

Xem thêm