Xác định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/05/2023

Khoản 1, khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 “Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất”. Điều kiện về khu đất đưa ra đấu giá theo khoản 1, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 là cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Dự án nộp ngân sách nhà nước.

"1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt."
Trường hợp đang trong quá trình thực hiện lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thì căn cứ phạm vi ranh giới Dự án đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; tham khảo các tuyến đường tương đương tại địa phương theo bảng giá đất của UBND cấp tỉnh và Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh của năm để lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Xem thêm