Văn phòng

Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính

Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính là "Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại", ...

Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (chi tiết các bước thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị ký duyệt báo cáo)

- Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ đã được triển khai đối với 06 chế độ báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 th...

PAR Index, PAPI, Sipas, DDCI

Để đánh giá khách quan những nội dung trên, Chính phủ đã sử dụng các chỉ số đánh giá cụ thể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) , Chỉ...

Giải pháp nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện

1. Các giải pháp cơ bản để nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc huyện Tăn...

Hành vi hành chính, Quyết định hành chính, Đơn đề nghị, Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc khô...