Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/07/2022

Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính là "Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại", trong đó có nội dung: "Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại", cơ sở đối chiếu như sau:
Quyết định hành chính “là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể". 
Đối chiếu với quy định tại khoản 1 – Điều 7 – Luật Khiếu nại năm 2011, cụ thể:
“Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính theo bảng sau (Mục 1 Chương III - Luật Khiếu nại năm 2011)

Người có thẩm quyền

Cụ thể

Cơ sở pháp lý

Thẩm quyền

QĐHC, HVHC của

Chủ tịch UBND cấp xã

 • Chủ tịch UBND cấp xã

Điều 17, LKN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

 • Của mình (Chủ tịch UBND cấp xã)
 • Người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp (Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Công chức cấp xã; Trưởng công an xã; Chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự)

Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện

 • Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
 • Chánh Văn phòng UBND cấp huyện
 • Chánh thanh tra cấp huyện

Điều 17, LKN

Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

 • Của mình
 • Người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp

Chủ tịch UBND cấp huyện

 • Chủ tịch UBND cấp huyện

Khoản 1, Điều 18, LKN

Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

 • Của mình
 • Luật thiếu quy định trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết khiếu nại đ/v QĐHC, HVHC của Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương

 • Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở (v/d: Phòng Quản lý Công nghiệp/ Phòng Quản lý thương mại thuộc Sở công thương)
 • Chánh Văn phòng Sở
 • Chánh Thanh tra Sở
 • Chi cục trưởng Chi cục thuộc Sở (V/d: Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở y tế; Chi cục Thú y thuộc Sở NNPTNT; Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương; Chi cục kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn..)
 •  

Điều 19, LKN

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

 • Của mình
 • Cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp

V/d: Công chức thuộc Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kê hoạch đầu tư từ chối thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh => khiếu nại Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT

Giám đốc Sở và cấp tương đương

 • Giám đôc Sở
 • Chánh văn phòng UBND cấp tỉnh
 • Chánh thanh tra tỉnh
 • Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế/Khu công nghiệp/ Khu chế xuất

Khoản 1, Điều 20, LKN

Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;

 • Của mình
 • Cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp

 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh

 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Khoản 1, Điều 21, LKN

Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

 • Của mình
 • Luật thiếu quy định trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đ/v QĐHC, HVHC của Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Thủ trưởng Cơ quan thuộc Bộ

 • Chánh Thanh tra Bộ
 • Chánh Văn phòng Bộ
 • Tổng cục trưởng/ Cục trưởng
 • Vụ trưởng

Thủ trưởng Cơ quan thuộc cơ quan ngang bộ. Cơ quan ngang bộ bao gồm Ngân hàng Nhà nước/ Thanh tra Chính phủ/ Văn phòng Chính phủ/ Ủy Ban Dân tộc. Các cơ quan ngang bộ này, trong cơ cấu tổ chức sẽ có những cơ quan trực thuộc =>Thủ trưởng cơ quan thuộc cơ quan ngang bộ (???)

Điều 22, LKN

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

 • Của mình
 • Cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp

 

Bộ trưởng

 • Bộ trưởng

Khoản 1, Điều 23, LKN

Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

 • Của mình
 • Cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp

 

Điều 31Luật Khiếu nại năm 2011 quy định Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
"1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.
2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây:
...
h) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;"
- Căn cứ khoản 3 – Điều 18 – Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:
“ Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền.”

Xem thêm