Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (chi tiết các bước thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị ký duyệt báo cáo)

NGUYỄN VĂN BÁCH
25.7.22
Last Updated

- Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ đã được triển khai đối với 06 chế độ báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Bao gồm: 01 báo cáo quý (Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng); 01 báo cáo quý I, II, III và năm (Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử); 02 báo cáo 6 tháng và năm (Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo); 02 báo cáo năm (Báo cáo thực hiện quy định của pháp luật về công báo, Báo cáo về tổ chức các cuộc họp).
Ký báo cáo dùng USB ký số (trước khi sử dụng USB ký số để ký được thành công trên máy tính phải cài đặt 2 phần mềm theo hướng dẫn ở dưới) như sau :
- Trên trình duyệt vào Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ:
- Chọn Đăng nhập.
- Chọn tài khoản cấp bởi dịch vụ công quốc gia:

- Chọn USB ký số:

Cài phần mềm thứ nhất: 
Sau đó Tải về công cụ ký điện tử trên Windows & Mac OS tại đây

VNPT–CA Plugin là phần mềm bổ sung tính năng ký số cho các ứng dụng web.

1. Plugin chữ ký số dành cho Windows

Sau đó tải về và cài đặt cho windows.

Cài phần mềm thứ 2:

- Tiếp tục tải phầm mềm Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP từ https://ca.gov.vn/tai-phan-mem để cài đặt mới có thể ký được:


Sau khi cài đặt 2 phần mềm này, nhấn đăng nhập và nhấn OK (trước đó cắm USB ký số) và điền mật khẩu:

Nhập mật khẩu USB ký số:


Nhấn vào biểu tượng bút - Theo dõi chế độ báo cáo:


Nhấn biểu tượng "Duyệt" trên bên phải:
Tích chọn tên công chức cần chuyển đến - vị trí bôi đỏ, nhấn "Duyệt và ký số"; chọn tích ẩn hết dữ liệu, 2 nội dung (ngày giờ, người ký).


Chọn ký số, nhập mật khẩu:
Hiện màn ký số thành công (màu xanh)

Ký báo cáo dùng phương thức ký khác:

Bước 1: Người dùng truy cập website https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn,
chọn chức năng Đăng nhập với VNConnect. Hệ thống chuyển sang giao diện
đăng nhập bằng VNConnect của Cổng dịch vụ công quốc gia, như sau:
Bước 2: Người dùng cung cấp các thông tin đăng nhập theo CMT/CCCD:
STT T n trường Mô tảVí dụ
1 Tên đăng nhập Số CMT/CCCD CMT/CCCD
2 Mật khẩu Nhập mật khẩu đăng nhập Hệ
thống tương ứng với tài khoản
3 Nhập mã xác thực Nhập mã xác thực giống với
mã hiển thị từ hệ thống
zp4h1i
Các hình thức đăng nhập theo USB ký số Sim ký số theo hướng dẫn từ
Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Thời hạn gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP là ngày 22/6/2022. Riêng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời hạn theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

* Duyệt báo cáo cấp đơn vị

Khi báo cáo đã được trình đến tài khoản lãnh đạo của đơn vị, tài khoản
duyệt báo cáo thực hiện duyệt báo cáo theo các bước sau:
Bước 1: Chọn chức năng “Duyệt cấp đơn vị”.
Bước 2: Chọn chế độ báo cáo.
Bước 3: Xem, kiểm tra, ký số báo cáo trước khi duyệt.
Bước 4: Duyệt báo cáo (thông báo v trạng thái báo cáo đã được duyệt sẽ
được gửi đến tài khoản gửi báo cáo của đơn vị
).

* Ký số báo cáo

Bước 1: Người sử dụng kết nối chứng thư số vào thiết bị và cài đặt các file
hỗ trợ ký số trên Hệ thống (Đăng tải tại mục Tiện ích trên Hệ thống).

Bước 2: Chọn (hình mắt) xem chi tiết báo cáo muốn ký số
Bước 3: Ký số
Bước 4: Click chọn [Ký dữ liệu]
Hệ thống hiển thị:
Bước 5: Tiếp tục click chọn [Ký số]

* Gửi báo cáo

Trường hợp 1: Báo cáo chỉ gồm các biểu số liệu người dùng thực hiện chức năng gửi báo cáo theo các bước sau:
Bước 1: Chọn chức năng Nghiệp vụ >> Gửi báo cáo
Bước 2: Cung cấp thông tin để chọn báo cáo muốn gửi gồm:
- Chế độ báo cáo
- Báo cáo
- Loại báo cáo
- Đơn vị báo cáo
- Trạng thái
Hệ thống hiển thị như sau:

Bước 3: Chọn "mắt" để xem báo cáo trực tuyến hoặc “Tải xuống” để xem tại
máy trước khi Gửi/Từ chối báo cáo.
Bước 4: Chọn “Ký số” vào báo cáo bằng cách chọn "tàu bay"
Bước 6: Kiểm tra ký số trước khi gửi đi.
Bước 7: Chọn Gửi báo cáo, hệ thống thông báo yêu cầu xác nhận gửi
Chọn Đồng ý để thực hiện Gửi báo cáo. Hệ thống thông báo Gửi báo cáo
thành công.

Trường hợp 2: Báo cáo gồm cả các biểu báo cáo, đề cương báo cáo và tài liệu đính kèm người dùng thực hiện chức năng gửi báo cáo theo các bước sau: Xem tại đây.

Duyệt và gửi Báo cáo trên hệ thống:

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm