Được tạo bởi Blogger.

Hyperlink trong Word

1. Existing File or Web Page (Tạo liên kết đến 1 file khác hoặc 1 trang web).

2. Place in This Document (Tạo liên kết đến vị trí bất kỳ ở cùng file).

3. Create New Document (Tạo liên kết đến 1 file mới sẽ được tạo).

4. E-mail Address (Tạo liên kết đến địa chỉ e-mail).
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo