Hyperlink trong Word

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/28/2014

1. Existing File or Web Page (Tạo liên kết đến 1 file khác hoặc 1 trang web).

2. Place in This Document (Tạo liên kết đến vị trí bất kỳ ở cùng file).

3. Create New Document (Tạo liên kết đến 1 file mới sẽ được tạo).

4. E-mail Address (Tạo liên kết đến địa chỉ e-mail).

Xem thêm