Kiểm soát chi chi phí đền bù GPMB

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/29/2014

Tôi đang thực hiện kiểm soát chi chi phí đền bù GPMB cho dự án Xây dựng đường cao tốc LTDG do TCT ĐTPT đường cao tốc VN (VEC) làm CĐT. Tôi có một vướng mắc mong muốn CTTĐT giải đáp giúp tôi như sau:
Tôi đã hướng dẫn VEC lập Bảng kê XNKL đền bù GPMB đã thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 03b TT86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 (phải có chữ ký, đóng dấu của các thành viên gồm Chủ đầu tư, đại diện chính quyền địa phương và Hội đồng đền bù GPMB). Tuy nhiên, VEC chỉ lập Bảng kê với chữ ký của Chủ đầu tư và Hội đồng đền bù GPMB (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thống Nhất) mà không có chữ ký xác nhận của đại diện chính quyền địa phương (UBND huyện Thống Nhất) với lý do: TTPT Quỹ đất huyện TN là đại diện của UBND huyện trong việc thực hiện tiểu dự án đền bù GPMB nên không cần xác nhận của UBND huyện tại Bảng kê XNKL đền bù GPMB theo như quy định tại Phụ lục 03b TT86b nêu trên. Rất mong CTTDT giải đáp giúp tôi ý kiến giải trình của VEC như vậy có chấp nhận được hay không?
Trả lời:
Để giải thích rõ cách ghi tại biểu số 03b (bảng kê xác nhận khối lượng đền bù GPMB đã thực hiện) của Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà nước đã có Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước, theo đó tại phần phụ lục đã có hướng dẫn cách ghi biểu số03b (bảng kê xác nhận khối lượng đền bù GPMB đã thực hiện) như sau:
 
- Đối với trường hợp đền bù GPMB nếu việc đền bù GPMB do chủ đầu tư trực tiếp chi trả (không thông qua Hội đồng đền bù GPMB) thì chỉ yêu cầu chữ ký của chủ đầu tư (không yêu cầu chữ ký của Hội đồng đền bù GPMB và chính quyền địa phương.
 
- Đối với trường hợp đền bù GPMB nếu việc đền bù GPMB do Hội đồng đền bù GPMB thực hiện thì chữ ký yêu cầu: chủ đầu tư; Hội đồng đền bù GPMB. Trường hợp nếu thấy cần thiết yêu cầu chữ ký của chính quyền địa phương./.

Xem thêm