Sáng kiến - Kinh nghiệm

Giải pháp nâng cao đời sống của người có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Tuần Giáo

  1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: a. Sự cần thiết Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có vai trò hết sức ...

Vận dụng công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Tuần Giáo

  1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: a. Sự cần thiết Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có vai trò hết sức ...