Chương trình - Dự án

Nội dung số 01: Hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg

Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển ki...

Hỗ trợ dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia là các dự án, mô hình sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần vốn cho...

Mục tiêu Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Mục tiêu Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại Nghị quyết số 88/2019...

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã...

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

1. Mục tiêu thực hiện Chương trình: a) Mục tiêu tổng quát: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và ...