Hỗ trợ dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/07/2023

Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia là các dự án, mô hình sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần vốn cho các đối tượng của chương trình mục tiêu quốc gia và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo, tạo thu nhập ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân thuộc đối tượng của chương trình mục tiêu quốc gia12.

Các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo34.

Cụ thể, các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm:

  • Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo1.
  • Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo2.
  • Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng3.
  • Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững2.
  • Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo2.
  • Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp4.
  • Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Xem thêm