Hợp nhât Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/14/2016

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 sửa đổi, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất cần thiết phải tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có. Một số tỉnh đã và đang thực hiện hợp nhất, một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đặt ra. Nguồn bài đăng được tổng hợp từ Internet để tham khảo, nghiên cứu:

Thuận lợi:
Khi hợp nhất về tỉnh là góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án trọng điểm của tỉnh; quan điểm bồi thường, áp giá trước sau đều thống nhất; tạo nguồn thu ngân sách từ đất đai, giảm bớt tình trạng sử dụng đất kém hiệu quả. Thực tế, thời gian qua một số dự án trọng điểm của tỉnh không bảo đảm được yêu cầu bàn giao mặt bằng theo tiến độ kế hoạch đề ra ban đầu. Cơ chế hoạt động trước đây của các trung tâm chịu sự quản lý của các địa phương, mà mỗi nơi với cách thức hoạt động khác nhau dễ làm phát sinh tình trạng lãng phí nguồn nhân lực. Việc thành lập TTPTQĐ tỉnh thuộc Sở Tài nguyên - môi trường trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị hiện có là nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất và phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh hiện nay.
Khó khăn:
Việc hợp nhất về cấp tỉnh, nhiều nơi ít công trình, dự án giải phóng mặt bằng và hạn chế khai thác quỹ đất thì mừng; ngược lại địa phương nào “ăn nên làm ra” về khai thác quỹ đất thì tỏ ra lo lắng vì mất cân đối nguồn thu ngân sách. “Đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn rồi ai sẽ đứng ra xây dựng các khu tái định cư, khai thác quỹ đất. Bây giờ, nếu có giao dự án, đơn vị cũng không dám nhận đâu vì chưa có quy chế phối hợp, hoặc cơ chế rõ ràng. Hợp nhất về cấp tỉnh là đúng luật rồi nhưng hiện tại rối như tơ vò”. Lãnh đạo đơn vị này cũng thừa nhận, bên cạnh mất cán bộ do rút về TTPTQĐ tỉnh, thì hầu hết cán bộ, viên chức dạng hợp đồng sẽ mất nguồn chi trả thu nhập.

Xem thêm