Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/15/2009


Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448 để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình
Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam

Xem thêm