Văn bản

Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Một số nội dung tại Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ Trách nhiệm củ...

Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

  CHÍNH PHỦ _ _ _ _ _ _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Số: 38/2023/NĐ-CP Hà Nội, ng...