Xử lý nguồn thu QLDA đối với Đơn vị sự nghiệp công lập không phải là Ban QLDA

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/26/2016

Điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP); tại điểm 1.2, khoản 1, Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 71/2006/TT-BTC), nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị SNCL) tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động gồm nguồn thu sự nghiệp, trong đó có thu từ hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị, cụ thể: “Sự nghiệp kinh tế: Thu tư vấn, thiết kế, quy hoạch, dịch vụ nông lâm, thuỷ lợi, thuỷ sản, giao thông, công nghiệp, xây dựng, địa chính, địa chất và các ngành khác; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.”
- Khoản điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; tại tiết c điểm 3.1 khoản 3 Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC, tiền lương, tiền công tại đơn SNCL tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động được quy định:
“Đối với các hoạt động dịch vụ đơn vị có thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc để hoạt động dịch vụ và tổ chức hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng loại dịch vụ; thì chi phí tiền lương, tiền công của người lao động thực hiện hoạt động dịch vụ đó, đơn vị được áp dụng theo chế độ tiền lương của doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.
Đối với các hoạt động dịch vụ, đơn vị không thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc và hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng loại dịch vụ; thì chi phí tiền lương, tiền công của người lao động thực hiện hoạt động dịch vụ đó đơn vị tính theo tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.”
Căn cứ các quy định nêu trên, thu từ hoạt động tư vấn được tính vào nguồn thu của Đơn vị sự nghiệp công lập không phải là Ban QLDA được cấp có thẩm quyền giao bổ sung nhiệm vụ. Việc trả tiền công, tiền lương cho người lao động tham gia trực tiếp công tác điều hành dự án được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; tại tiết c điểm 3.1 khoản 3 Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC nêu trên.

Xem thêm