Dự báo bằng Phương pháp trung bình động với Data Analysis - Moving Average (Excel)

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/02/2022

Đường trung bình động là phương pháp đơn giản nhất để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Phương pháp trung bình động là lấy trung bình của dữ liệu gần nhất (thay vì lấy trung bình từ toàn bộ dữ liệu). chúng ta có thể tạo một báo cáo rất nhanh bằng cách sử dụng tính năng bổ sung phân tích dữ liệu trong Excel.

Một thống kê từ tháng 1 đến 6 tháng năm 2022, thu được các khoản lợi nhuận là từng tháng là X (triệu) tương ứng là: 12, 17, 30, 21, 32, 26. Yêu cầu cần đặt ra dự báo lợi nhuận trong tháng 7 một cách khoa học nhất.

Phương pháp trung bình động với Data Analysis - Moving Average giải quyết bài toán báo lợi nhuận trong tháng 7 như sau:

Trường hợp Data chưa có Data Analysis thì vào File-> (more) -> Options -> Add-ins -> Go. 
Hộp thoại Add-ins, tích vào Analysis Toolpak -> OK.

Dự báo phương pháp trung bình động trên excel từ menu Data -> Data Analysis:
- input range: Bấm nhập và chọn ô giá trị theo cột, nếu chọn cả ô tên giá trị trên cùng (x) thì tích vào Labels in first row.
- inteval: nhập thời kỳ (Ở ví dụn dự báo theo Trung bình động d=4 thời kỳ)
- output range: Bấm nhập và chọn ô giá trị theo cột xuất dữ liệu excel tự tính toán ra.
- Xuất ra thành biểu đồ: chọn chart output.
- Standard Errors (không cần chọn, chọn có thể lỗi).

Lý thuyết như sau: Trong trường hợp khi nhu cầu có sự biến động, trong đó thời gian gần nhất có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả dự báo, thời gian càng xa thì ảnh hưởng càng nhỏ ta dùng phương pháp trung bình động sẽ thích hợp hơn. Phương pháp trung bình động dùng kết quả trên cơ sở thay đổi liên tục khoảng thời gian trước đây cho dự báo giai đoạn tiếp theo.


Khi sử dụng phương pháp trung bình động đòi hỏi phải xác định n sao cho sai số dự báo là nhỏ nhất, đó chính là công việc của người dự báo, n phải điều chỉnh thường xuyên tuỳ theo sự thay đổi tính chất của dòng nhu cầu. Để chọn n hợp lý cũng như để đánh giá mức độ chính xác của dự báo người ta căn cứ vào độ lệch tuyệt đối bình quân (MAD).

Video phân tích và hướng dẫn chi tiết:


Xem thêm