Nhập và xuất tọa độ điểm trong MapInfo - Nhập tọa độ từ file Excel, CSV, TXT thành điểm

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/26/2019

Phun điểm lên Mapinfo
Việc đo đạc thực địa các điểm tranh chấp đất đai, sau đó phun đểm nên bản đồ nền (bản đồ địa giới, bản đồ giao đất...) để xác định việc quản lý, sử dụng đất là rất cần thiết trong thực tế. Việc đo có thể dùng các thiết bị: máy toàn đạc, GPS Garmin, bộ máy GPS-RTK... kết quả đo đạc là tạo độ Vn2000 các điểm đo được chút (xuất) dự liệu dưới dạng file Notepad *.txt hoặc excel *.xlsx... (phun) tạo điểm đo trên Mapinfo được file *.tab; hiện trên bản đồ nền file *.wor,*mws.
Nhập và xuất tọa độ điểm trong MapInfo
1. Sau khi đo đạc có một file số liệu tọa độ x,y của các điểm tranh chấp, "phun" các điểm đó lên bản đồ MapInfo; hiện trên bản đồ nền để xem. 
Quá trình thực hiện: File số liệu > Tạo Browser > Tạo Point (điểm) > Xuất hiện lên Map.
- Vào MapInfo > Open > Chọn file số liệu cần mở, là file đã "xuất" tọa độ từ việc đo đạc gồm: CSV, Excel, và TXT. 
- Xuất hiện bảng thông báo: chọn "User First Line for Column Titles" để sử dụng dòng đầu làm tiêu đề cột. Nhấn OK.
- Xuất hiện cửa sổ Browser.
- Vào menu Table > Create Points > làm như hình dưới đây và nhấn OK.
- Quá trình phun tạo điểm xong, được file *.tab tại folder chứa file số liệu tọa độ (file chút máy đo).
- Để xuất hiện chúng lên bản đồ: Tắt tất cả các file hiện hữu trên mapinfo, mở file bản đồ nền  > Open > Chọn file: file *.wor,*mws; mở tiếp file *.tab đã phun được trước đó. Chú ý: để bản đồ nền dạng "số" - không phải dạng để in để xem các điểm phun đã hiện trên bản đồ nền (menu Window > New Map Window (F3)).
-------------------------------------------------------
2. Xuất tọa độ X,Y từ các điểm trên bản đồ MapInfo: Để xuất ngược điểm trong MapInfo thành tọa độ các điểm ta dùng tool Coordinate Extractor có sẵn trong MapInfo
- Kích hoạt tool Coordinate Extractor: Vào MapInfo > Tools > Tool Manager > đánh dấu chọn 2 mục Loaded và Autoloaded;
- Đưa tất cả các điểm muốn xuất vào 1 table riêng
- Vào Tools > Coordinate Extractor > Extract Coordinates... >
- Chọn table, cột dữ liệu X, Y, và hệ qui chiếu;
- Click "Create New Columns to hold coordinates" để tạo cột chứa tọa độ x,y trong Browser > đổi tên theo ý muốn > nhấn OK;
- Kết quả ra bảng Browser.
- Vào menu Table > Export để xuất tọa độ thành file txt hoặc csv.

Xem thêm