Được tạo bởi Blogger.

Chuyển đổi file AutoCad sang MicroStation, MapInfo, ArcView 3.x.

1. Chuyển đổi từ AutoCad sang MicroStation.
Bước 1: Kích hoạt chương trinh AutoCad, mở file cần chuyển đổi.

Bước 2: Lưu file đang kích hoạt dang (.*.dwg) thành (.*.dxf)

Chọn Menu ->File chọn ->SaveAs.

Bước 3: Kích hoạt phần mềm MicroStation. Tạo một file mới trên MicroStation

Chọn Menu ->File chọn ->NewChọn nút ->Select…để khai báo Seed file Đặt tên file tại mục Files Chọn nút OK
Bước 4: Kích hoạt file vừa tạo trên MicroStation. Giao diện xuất hiện như sau :
Bước 5: Chọn Menu -> File chọn ->Import. Giao diện xuất hiện như sau :
-Chọn thư mục lưu tại Directories
-Chọn tên file cần chuyển tại mục Files-Chọn AutoCad DXF…(*.dxf) tại mục ListFile of Type.
Chọn tên file cần chuyển, chọn nút OK. Xuất hiện giao diện sau :
2. Chuyển đổi từ MicroStation sang AutoCad.
Bước 1: Kích hoạt phần mềm MicroStation. Chọn file cần chuyển
Bước 2 :Chọn Menu ->File chọn ->Export. Giao diện xuất hiện như sau :
-Đặt tên file tại mục Files-Chọn thư mục lưu tại Directories-Chọn AutoCad DWG…(*.dwg) tại mục ListFile of Type.
Bước 3: Kích hoạt phần mềm AutoCad. Chọn Menu ->File, chọn ->Open, kích hoạt tên file vừa lưu lại tại bước 2.
3. Chuyển dữa liệu từ MicroStation hoặc AutoCad sang ArcView 3.x.
Bước 1: Kích hoạt phần mềm ArcView 3.x. Giao diện như sau:
Bước 2: Chọn Menu ->File, chọn ->Extensions. Giao diện như sau :
Đánh dấu vào những mục
Chọn nút OK
Bước 3: Chọn mục ->View chọn nút ->New để tạo một đề án (project) mới.
Bước 4 : Chọn Menu ->View chọn ->AddTheme. Giao diện như sau:
Sau khi chọn AddTheme. Giao diện như sau:Chọn thư mục, chọn file
Chú ý :Nếu là file MicroStation thì Click đôi trái chuột vào tên file, xuất hiện các dang sau:+Line : Dạng đường+Poit : Dạng điểm+Polygon+Annotation : Dạng textChọn một trong 4 dạng trên sau đó chọn nút . Giao diện xuất hiện như sau :
Bước 5 : Chọn Menu ->Theme, Chọn ->Convert to shapefileChọn thư mục lưuĐặt tên lưu tại mục File nameChọn OK
4. Chuyển dữ liệu từ MicroStation hoặc AutoCad sang MapInfo.
 Chuyển dữ liệu từ MicroStation hoặc sang MapInfo:
MicroStation > File > Export > DWG or DXF...
MicroStation > File > Export > DWG or DXF...
Chọn ổ, đặt tên file, chọn định dạng (đuôi) .dxf
Chọn ổ, đặt tên file, chọn định dạng (đuôi) .dxf
Nhấn Export và đợi...
Nhấn Export và đợi...
Đợi chạy đến 100%... là xong
Đợi chạy đến 100%... là xong
Mở Mapinfo > Table > Import
Mở Mapinfo > Table > Import
Chọn định dạng AUTOCAT DXF (.dxf); chọn file đã xuất từ Microstation
Chọn định dạng AUTOCAT DXF (.dxf); chọn file đã xuất từ Microstation
Chọn tất (để xanh) DXF Layers to import
Chọn tất (để xanh) DXF Layers to import
Chọn hệ tọa độ tham chiếu
Chọn hệ tọa độ tham chiếu
Chọn tệp, tên file cần Save > nhấn Save để lưu
Chọn tệp, tên file cần Save > nhấn Save để lưu
Status: (đợi) đang xuất ra Mapinfo
Status: (đợi) đang xuất ra Mapinfo
Chuyển dữ liệu từ MapInfo sang AutoCad
Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo. Giao diện như sau:
Bước 2: Chọn Menu ->Tools chọn ->Universal Translator ->chọn ->Universal Translator..Giao diện xuất hiện như sau:
Bước 3:Khai báo trong phần Source:Chọn dạng dữ liệu AutoCad DWG/DXF tại mục Format.Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s)Chọn nút ->Projecttion..để khai báo múi chiếu.Khai báo trong phần Dentinnation:Chọn dạng ->MapInfo TAB tại mục FormatClick vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục DirectoryChọn nút OK.
Chú ý:Nếu dữ liệu là MicroStation (*.dgn) trước khi chuyển qua Mapinfo (*.tab) phải chuyển dữ liệu sang AutoCad (*.dxf), sau đó mới thực hiện các bước chuyển sang Mapinfo.
5. Chuyển dữ liệu từ MapInfo sang MicroStation hoặc AutoCad.
Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo
Bước 2: Chọn Menu ->Tools chọn->Universal Translator chọn Universal Translator…Giao diện xuất hiện như sau:
Bước 3:Khai báo trong phần Source:Chọn dạng dữ liệu Mapinfo TAB tại mục Format.Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s)Khai báo trong phần Dentinnation:Chọn dạng AutoCad DWG/DXF tại mục FormatClick vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục DirectoryChọn nút Settings.. để chọn biên bản (AutoCad 12,13,14,2000).Chọn dạng *.dxf tại mục File TypeChọn nút OK.
Chú ý:Không chuyển dữ liệu trực tiếp từ Mapinfo sang MicroStation, mà phải chuyển Mapinfo sang AutoCad, sau đó thực hiện phương pháp chuyển từ AutoCad sang MicroStation, vì chuyển trực tiếp từ Mapinfo sang MicroSation sẽ bị sai tọa độ do không có khai báo Seed file.
6. Chuyển dữ liệu từ MapInfo sang ArcView 3.x.
Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo
Bước 2: Chọn Menu ->Tools chọn ->Universal Translator chọn ->Universal Translator…Giao diện xuất hiện như sau:
Bước 3:Khai báo trong phần Source:Chọn dạng dữ liệu Mapinfo TAB tại mục Format.Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s)Khai báo trong phần Dentinnation:Chọn dạng ESRI Shape tại mục FormatClick vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục DirectoryChọn nút OK.
7. Chuyển dữ liệu từ ArcView 3.x sang MapInfo.
Bước 1: Kích hoạt phần mềm Mapinfo
Bước 2: Chọn Menu->Tools chọn ->Universal Translator chọn -> Universal Translator…Giao diện xuất hiện như sau:
Bước 3:Khai báo trong phần Source:Chọn dạng dữ liệu ESRI Shape tại mục Format.Click vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần chuyển tại mục File(s)Chọn nút Projecttion để khai báo múi chiếu.Khai báo trong phần Dentinnation:Chọn dạng Mapinfo TAB tại mục FormatClick vào nút …. chọn thư mục chứa dữ liệu cần lưu lại tại mục DirectoryChọn nút OK.
8. Chuyển dữ liệu từ Arcview 3.x sang MicroStation hoặc AutoCad
Bước 1: Thực hiện phương pháp chuyển đổi từ ArcView3.x sang Mapinfo
Bước 2: Thực hiện phương pháp chuyển đổi từ Mapinfo sang MicroStation hoặc AutoCad.


Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo