Chánh văn phòng - The Chief of staff

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/29/2020

Chánh văn phòng - chanvanphong.com
Chánh văn phòng là chức vụ quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, công ty, doanh nghiệp.  Chánh Văn phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm phân công, điều phối công việc hàng ngày của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

"The Chief of staff is a managerial position in a state agency, political organization unit, socio-political organization, professional social organization, company or enterprise. The Chief of staff is appointed, dismissed, recruited in accordance with the law and is responsible for assigning and coordinating the daily work of the office in accordance with the functions, duties and powers assigned."


Xem thêm