Một số nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về công tác văn thư

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/30/2023

 


Số ký hiệu30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành05-03-2020
Loại văn bảnNghị định
Cơ quan ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Xuân Phúc
Trích yếuVề công tác văn thư
Tài liệu đính kèm

MỘT SỐ NÔI DUNG:

1. Dãn dòng
- Khoảng cách giữa các đoạn văn tối thiểu là 6pt;
- Khoảng cách giữa các dòng tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1,5 lines.
2. Viết hoa:
Căn cứ Mục I Phụ lục II Nghị định 30/2020/NĐ-CP, viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh: sau dấu chấm câu (.); sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!) và khi xuống dòng.

3. Cách trình bày phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm trong văn bản hành chính như thế nào?

Tại Phụ lục ban hành theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP có nêu rõ cách trình bày phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm trong văn bản hành chính như sau:

- Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chương được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của phần, chương dùng chữ số La Mã. Tiêu đề của phần, chương được trình bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm.

- Từ “Mục”, “Tiểu mục” và số thứ tự của mục, tiểu mục được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của mục, tiểu mục dùng chữ số Ả Rập. Tiêu đề của mục, tiểu mục được trình bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm.

- Từ “Điều”, số thứ tự và tiêu đề của điều được trình bày bằng chữ in thường, lùi đầu dòng 1 cm hoặc 1,27 cm. Số thứ tự của điều dùng chữ số Ả Rập, sau số thứ tự có dấu chấm (.); cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng, đậm.

- Số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng chữ số Ả Rập, sau số thứ tự có dấu chấm (.), cỡ chữ số bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng. Nếu khoản có tiêu đề, số thứ tự và tiêu đề của khoản được trình bày trên một dòng riêng, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng, đậm.

- Thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, sau có dấu đóng ngoặc đơn, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng.

Đối với việc soạn thảo các văn bản hành chính có tên loại khác như: Kế hoạch, tờ trình, thông báo, công văn, báo cáo…, theo mẫu 1.4 Phần II Phụ lục III Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, toàn bộ phần nội dung văn bản và phần căn cứ (nếu có) thống nhất trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng.

Xem thêm