Cơ cấu tổ chức quản lí kiểu trực tuyến - chức năng

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/13/2022

* Khái niệm: do đối tượng quản lý ngày càng phức tạp và yêu cầu quản lý ngày càng mở rộng nên bộ phận tham mưu được phân ra thành các bộ phận chức năng chuyên môn hoá cao để giúp người lãnh đạo tổ chức ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định. Theo mô hình này vẫn duy trì lãnh đạo theo tuyến và đề cao vai trò của thủ trưởng. Những người lãnh đạo ở các bộ phận chức năng không được ra mệnh lệnh trực tiếp cho các tuyến.
Những người lãnh đạo ở các bộ phận chức năng không được ra mệnh lệnh trực tiếp cho các tuyến


* Ưu điểm: khắc phục được nhược điểm đồng thời cũng tận dụng được hệ thống các ưu điểm của cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng như: mệnh lệnh thi hành nhanh, sát với thực tế, thuận tiện cho việc thực hiện chế độ một thủ trưởng, cấp dưới chỉ chịu sự chỉ huy của một cấp trên trực tiếp đồng thời khai thác được tài năng, kiến thức của các chuyên gia phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý lớn, khối lượng công việc quản lý nhiều.

* Nhược điểm:

- Số lượng tham mưu lớn, do đó phải hình thành các phòng chức năng tăng chi phí cho hệ thống.

- Người lãnh đạo cấp cao phải thường xuyên giải quyết và phải biết kết hợp hài hòa các mối quan hệ giữa người lãnh đạo chức năng và người lãnh đạo trực tiếp sản xuất, thông qua các hội nghị giao ban tuần, tháng.

* Phạm vi áp dụng:

Đây là kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế nhiều ưu điểm, do đó được áp dụng hết sức phổ biến trong các doanh nghiệp.

VD: Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn…

Xem thêm