Một số tài liệu số hóa giải quyết thủ tục hành chính

NGUYỄN VĂN BÁCH
20.8.22
Last Updated

Một số tài liệu số hóa giải quyết thủ tục hành chính
- Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC;
Một số tài liệu: Dự án hỗ trợ hiện đại hóa nền hành chính côngViệt Nam bằng công nghệ số

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm