Yêu cầu đối với người lãnh đạo trong khu vực công hiện nay

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/20/2023

Yêu cầu về tính cách và năng lực đối với người lãnh đạo trong khu vực công hiện nay có nội dung cơ bản như sau:

Về xu hướng nhân cách người lãnh đạo, quản lý bao gồm: Trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lỗi đổi mới của Đảng, sẵn sàng hy sinh sinh vì sự nghiệp của đất nước, vi độc lập tự do của Tổ quốc, vi hạnh phúc của nhân dân.

Về tính cách trong nhân cách người lãnh đạo bao gồm : đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm. lièm. chính, chí công vô tư; tâm huyết và trách nhiệm với công việc; không háo danh, không tham vọng quyền lực; có ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chi, đồng nghiệp; công bằng, chính trực, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống những biêu hiện “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định cần phải tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức: “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quà việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cac nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Uy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bi thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương , đấu tranh, ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến , tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đối với cán bộ đội ngũ lãnh đạo, quàn lý hiện nay thì tinh thần dũng cảm, tiên phong đối mới, sự gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những nét tính cách cần phải có: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết'

Về năng lực trong nhân cách người lãnh đạo bao gồm: có tư duy đổii mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, có năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thế hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối cùa Đáng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin trưởng, tín nhiệm.

Xem thêm