Cổ phần hoá

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/27/2016

Cổ phần hoá là một giải pháp quan trọng để cơ cấu lại (tổ chức lại ) hệ thống các doanh nghiệp hiện giữ 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước tức là chuyển một bộ phận doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp (công ty) cổ phần.
Căn cứ QĐ202/CT(8/6/1992) thì các doanh nghiệp Nhà nước có đủ ba điều kiện sau đây có thể cổ phần hóa: Có quy mô vừa; đang kinh doanh có lãi hoặc trước mắt đang gặp khó khăn nhưng có triển vọng sẽ hoạt động tốt, không thuộc diện những doanh nghiệp cần thiết phải giữa 100% vốn đầu tư của nhà nước.
Ý nghĩa cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước:
- Giải quyết vấn đề sở hữu đối với khu vực quốc doanh hiện nay. Chuyển một phần tài sản thuộc sở hữu của nhà nước thành sở hữu của các cổ đông nhằm xác định người chủ sở hữu cụ thể đối với doanh nghiệp khắc phục tình trạng “vô chủ” của tư liệu sản xuất. Đồng thời cổ phần hoá tạo điều kiện thực hiện đa dạng hoá sở hữu, làm thay đổi mối t­ương quan giữa các hình thức và loại hình sở hữu, tức là điều chỉnh cơ cấu các sở hữu.
Cơ cấu lại khu vực kinh tế quốc doanh cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước sẽ thu hẹp khu vực kinh tế quốc doanh về mức cần thiết hợp lí.
Huy động được một khối lượng lớn vốn nhất định ở trong và ngoài nước để đầu tư cho sản xuất kinh doanh thông qua hình thức phát hành cổ phiếu mà các doanh nghiệp huy động trực tiếp được vốn để sản xuất kinh doanh.
Hạn chế được sự can thiệp trực tiếp của các cơ quan Nhà nước vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện chung để tự do hoạt động phát huy tính năng động trước những biến đổi thường xuyên của thị trường, vì sau khi cổ phần hoá doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo luật công ty.
Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán.
Tiến độ:
- Kế hoạch giai đoạn 2011-2015 cả nước phải sắp xếp, cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không kịp về đích. Nguyên nhân: khó xác định giá trị doanh nghiệp; thu hút nhà đầu tư khó khăn... và một số khó khăn khác.

Tham khảo:
- NĐ Số: 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định sửa đổi quy định về cơ cấu vốn cổ phần lần đầu, trong đó chỉ quy định chung về cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác, thay cho quy định cụ thể cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác không thấp hơn 25% vốn điều lệ (trừ trường hợp quy định), số cổ phần bán cho các nhà đầu tư khác không thấp hơn 50% số cổ phần nêu trên; bổ sung chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.
- Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Xem thêm