Thủ tục cưỡng chế Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng - Tham khảo

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/15/2022

 


Thông tinNội dung
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất; Ban thực hiện cưỡng chế; Lực lượng Công an; tổ chức khác, cá nhân có liên quan.

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vựcĐất đai
Cách thức thực hiện

+ Người có đất thu hồi nhận bản Thông báo thu hồi đất và dự họp phổ biến việc thực hiện Thông báo thu hồi đất; được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; được xem niêm yết Thông báo thu hồi.

+ Người có đất thu hồi được mời họp trực tiếp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để có ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nếu còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức đối thoại; xem dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cẫp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

+ Người có đất thu hồi được phổ biến về Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt; xem Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

 

Số lượng hồ sơ01 bộ
Thời hạn giải quyết


Quy định thời hạn giải quyết đối với một số trình tự như sau:+ Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết.Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.+ Thời gian ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc: 10 ngày kể từ ngày người sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã vận động, thuyết phục thực hiện Thông báo thu hồi đất.+ Thời gian thực hiện chi trả phương án bồi thường, hỗ trợ: Thực hiện đồng thời với việc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 


Ðối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


+ Thông báo thu hồi đất+ Quyết định kiểm đếm bắt buộc (đối với trường hợp phải thực hiện kiểm đếm bắt buộc).+ Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc (đối với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc).+ Quyết định thu hồi đất+ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư+ Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (đối với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất).+ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng nhận bàn giao mặt bằng sạch của người có đất thu hồi. 


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;+ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năn 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tết thi hành Luật Đất đai;+ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;+ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT  ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;+ Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;+ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;+ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.


Tham khảo Quy trình thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Xem thêm