Chấp thuận chủ trương đầu tư khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua biên bản thỏa thuận với người có đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/10/2023

Chấp thuận chủ trương đầu tư khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua biên bản thỏa thuận với người có đất
Nội dung tiêu đề bài đăng theo Khoản 31 Mục I. Những nội dung liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Văn bản số 2541/CV-TCT V/v hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

31. Đối với các dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có sử dụng đất không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi (như trạm xăng dầu, nhà kho, nhà xưởng, trung tâm thương mại,....) trong đó nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua biên bản thỏa thuận, ghi nhớ, hợp đồng hứa mua hứa bán giữa các cá nhân đứng chủ quyền đất và doanh nghiệp đề nghị thực hiện dự án thì có đủ cơ sở để được chấp thuận chủ trương đầu tư hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải cung cấp bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

(Sau khi có Văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án; Nhà đầu tư có thể thực hiện tiếp các thủ tục chuyển nhượng: Ký hợp động chuyển nhượng QSD đất và đăng ký biến động (sang tên trên các GCN); sau đó thực hiện bước tiếp theo ký chấp thuận chủ trương đầu tư (công nhận chủ đầu tư).


Xem thêm