Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/22/2023

Một số tình huống thực tiễn liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp - rừng sản xuất, trạng thái TXP (IIa) - thuộc quy hoạch rừng, có diện tích 1.500m2 - 2.000m2 - phạt từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP).

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp - phạt từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP).
* Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện:

18. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 27 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 1 như sau:

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 và khoản 4 Điều 4 của Nghị định này.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm d và điểm đ khoản 2 như sau:

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 của Nghị định này.”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 3 như sau:

“d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 của Nghị định này.”

Xem thêm