Văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; một số lưu ý

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/15/2022

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản !ý, sử dụng tài sản công

- Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
(Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/08/2018 Thay thế Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên).
Một số lưu ý:
Tại khoản 1, Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên:”1. Mua sắm xe ô tô, phương tiện đi lại phục vụ công tác
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm xe ô tô, phương tiện đi lại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khỉ có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật, hướng dẫn Bộ Tài chính ”

Xem thêm