Văn bản pháp luật về dinh dưỡng và thực phẩm

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/15/2022

Văn bản pháp luật về dinh dưỡng và thực phẩm
- Luật Trẻ em;
- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo;
- Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28/ 01/2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
- Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045;
- Quyết định số 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025;
- Quyết định 1858/QĐ-BYT 2022 thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi.
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, thay thế Nghị định số 71/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Xem thêm