Trình tự thu hồi đất rừng thực hiện dự án đầu tư

NGUYỄN VĂN BÁCH
6.5.16
Last Updated

Phần 1: Trình UBND tỉnh phê duyệt thu hồi rừng theo những bước sau:
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 mục IV Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn và Quy định tại Luật Đất đai năm 2003 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành thì quá trình thu hồi đất rừng bao gồm 5 bước cụ thể:
Bước 1: Lập quy hoạch, kế hoạch, Dự án đầu tư xây dựng và trình và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Bước 2: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng;
Bước 3: Trình duyệt phương án bồi thường và quyết định về thu hồi rừng;
Bước 4: Ban hành quyết định thu hồi rừng, quyết định phê duyệt phương án bồi thường;
Bước 5: Chi trả bồi thường và bàn giao đất thuộc diện thu hồi;
Bước 6: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng.
Phần 2: Thu hồi đất Quyết định thu hồi rừng UBND huyện tiến hành thu hồi đất đối với từng hộ gia đình theo Luật đất đai.
Quyết định thu hồi đất đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được ban hành sau khi UBND huyện Quỳnh Lưu nhận được Quyết định về việc thu hồi rừng của UBND tỉnh Nghệ An.
Tài liệu Thảm khảo: 

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm