Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/07/2016

Doanh số cho vay: Là tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng tính trong 1 giai đoạn/thời kỳ; (hay ngược lại: Là số tiền mà khách hàng vay được từ ngân hàng trong 1 giai đoạn/thời kỳ).
Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tuần Giáo là 355 tỷ, của ngân hàng chính sách xã hội là 324 tỷ.

Xem thêm