Tổ chức phát triển quỹ đất chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/01/2015

Đơn vị tôi là Trung tâm Phát triển quỹ đất mới được thành lập. Tôi chưa hình dung ra khoản tiền thu được 2% từ các công trình bồi thường sẽ phân bổ chi cho hoạt động thường xuyên của đơn vị như thế nào là đúng? Theo Thông tư 57/2010/TT-BTC thì sau 30 ngày khi công trình bồi thường đã được chi trả hoàn tất thì phải quyết toán với cơ quan tài chính toàn bộ kinh phí bồi thường, vậy khi quyết toán công trình tôi có phải quyết toán cả chi phí 2% không? Nếu đã phân bổ vào chi thường xuyên của đơn vị thì quyết toán như thế nào. Chi phí 2% được trích từ công trình bồi thường, bản chất của số tiền này có phải là dùng để chi cho mọi hoạt động của công trình từ khi khởi công đến lúc hoàn thành không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính và Điều 5, Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất thì:
- Trường hợp Trung tâm phát triển quỹ đất hoạt động theo mô hình của Tổ chức phát triển quỹ đất đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ: Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được giao là một nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị và đơn vị có trách nhiệm thực hiện chi theo các nội dung công việc về thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện. Sau khi cơ quan tài chính phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được nhận và sử dụng; trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt ít hơn số kinh phí đã nhận thì thực hiện hạch toán phần chênh lệch vào kết quả hoạt động của đơn vị.
- Trường hợp Trung tâm phát triển quỹ đất hoạt động theo mô hình của Tổ chức phát triển quỹ đất chưa được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chinh phủ: Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được giao là một nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị và đơn vị có trách nhiệm thực hiện chi theo các nội dung công việc về thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện. Sau khi cơ quan tài chính phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được nhận và sử dụng; trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt ít hơn số kinh phí đã nhận thì phần chênh lệch được chuyển trả chủ đầu tư và chủ đầu tư phải điều chỉnh quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo số chi thực tế./.

Xem thêm