Chi phí cho công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng phải có dự toán được duyệt riêng

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/02/2014

Tôi làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi. Tôi muốn hỏi việc thanh toán chi phí thực hiện trong GPMB thì phải làm như thế nào. Hiện nay, đơn vị tôi có ký hợp đồng này với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi với dự án Mở rộng Quốc lộ I. Theo Mục a) Khoản 1.Điều 6 của Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 :"Cùng với việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào nội dung chi và mức chi quy định tại Điều 4, Điều 5 trong này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Sở Tài chính thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt", đơn vị tôi đã lập Dự toán chi tiết chi phí tổ chức bồi thường, GPMB (3%)được tính trên chi phí bồi thường trực tiếp khái toán ban đầu trong hợp đồng và đã được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt (Đơn vị tôi dự kiến sẽ lập 01 Dự toán chi tiết ban đầu theo hợp đồng để tạm ứng, sau đó khi có quyết định phê duyệt của từng phương án sẽ xác định giá trị thanh toán cho từng lần và cuối cùng sẽ lập 01 Dự toán chi tiết điều chỉnh theo số thực tế cho toàn bộ Phương án, để làm cơ sở thanh quyết toán). Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đã tạm ứng cho đơn vị tôi theo Dự toán này. Cho đến nay, đã có 03 quyết định phê duyệt phương án bồi thường,đơn vị tôi đề nghị Sở Giao thông Vận tải QN tiếp tục chuyển chi phí cho công tác tổ chức bồi thường (sau khi trừ tạm ứng)theo chi phí thực tế của 03 phương án đã phê duyệt. Tuy nhiên, khi Sở Giao thông VT QN gửi hồ sơ thanh toán lên Kho bạc tỉnh QN, Kho bạc tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải có Dự toán cho công tác tổ chức bồi thường chi tiết của từng phương án bồi thường đã phê duyệt (có nghĩa là có 03 phương án bồi thường phải có 03 Dự toán chi tiết tương ứng). Kho bạc không chấp nhận chuyển chi phí này theo số liệu thực tế của 03 phương án kèm theo Dự toán ban đầu. Xin hỏi Kho bạc Nhà nước QN căn cứ theo quy định gi và đơn vị tôi phải thực hiện như thế nào cho phù hợp (để không phải lập và trình nhiều Dự toán chi tiết theo phương án được phê duyệt)./.
Trả lời:
Theo tiết a, muc 1, Điều 6 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: Cùng với việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào nội dung chi và mức chi quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Sở Tài chính thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định (đối với dự án, tiểu dự án do Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) để trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt”. Như vậy, Tổ chức phát triển quỹ đất lập đồng thời phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt (Đối với dự án cấp tỉnh thì gửi Sở Tài chính thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; đối với dự án cấp huyện quản lý thì gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt).
Theo khoản 2, Điều 11, phần B Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính  đã quy định: “…. Riêng chi phí cho công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng phải có dự toán được duyệt;…”. Như vậy, Tổ chức phát triển quỹ đất gửi dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường toàn bộ phương án được phê duyệt hoặc dự toán tổ chức thực hiện bồi thường tương ứng với phương án bồi thường được phê duyệt cụ thể (do dự án của cấp nào thì Uỷ ban nhân dân cấp đó phê duyệt dự toán) để làm căn cứ thanh toán.

Xem thêm