Tiêu chuẩn Thiết kế cầu 22TCN 272 05

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/06/2014


Quyết định bàn hành 22TCN 272-05

1.1. PHẠM VI...............................................................................................
1.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA................................................................................
1.3. TRIẾT LÝ THIẾT KẾ.............................................................................   
2.1. PHẠM VI ĐỀ CẬP.................................................................................
2.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA................................................................................
2.3. CÁC ĐẶC TRƯNG VỊ TRÍ ...................................................................
2.4. KHẢO SÁT MÓNG................................................................................
2.5. MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ ..........................................................................
2.6. THUỶ VĂN VÀ THUỶ LỰC.................................................................
3.1. PHẠM VI...............................................................................................
3.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA................................................................................
3.3. KÝ HIỆU................................................................................................
3.4. CÁC HỆ SỐ VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG.................................................
3.5. TẢI TRỌNG THƯỜNG XUYÊN...........................................................
3.6. HOẠT TẢI.............................................................................................
3.7. TẢI TRỌNG NƯỚC: WA.......................................................................
3.8. TẢI TRỌNG GIÓ: WL VÀ WS .............................................................
3.9. VỀ TẢI TRỌNG BĂNG TUYẾT KHÔNG BIÊN SOẠN........................
3.10. HIỆU ỨNG ĐỘNG ĐẤT: EQ...............................................................
3.11. ÁP LỰC ĐẤT: EH, ES, LS, VÀ DD ....................................................
3.12. ỨNG LỰC DO BIẾN DẠNG CƯỠNG BỨC: TU, TG, SH, CR, SE......
3.13. LỰC MA SÁT: FR................................................................................
3.14. VA CỦA TÀU THUYỀN: CV..............................................................
4.1. PHẠM VI...............................................................................................
4.2. ĐỊNH NGHĨA........................................................................................ ......................................................................................................................
4.3. KÝ HIỆU................................................................................................ ...................................................................................................................... ......................................................................................................................
4.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT CẤU ĐƯỢC CHẤP NHẬN... ......................................................................................................................
4.5. MÔ HÌNH TOÁN HỌC.......................................................................... ......................................................................................................................
4.6. PHÂN TÍCH TĨNH HỌC........................................................................ ......................................................................................................................
4.7. PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC............................................................. ......................................................................................................................
4.8. PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH VẬT LÝ................................................ ......................................................................................................................
PHẦN 5. KẾT CẤU BÊ TÔNG
5.1. PHẠM VI............................................................................................... ......................................................................................................................
5.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA................................................................................ ......................................................................................................................
5.3. KÝ HIỆU................................................................................................ ......................................................................................................................
5.4. CÁC TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU....................................................... ......................................................................................................................
5.5. CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN............................................................. ......................................................................................................................
5.6. CÁC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ............................................................. ......................................................................................................................
5.7. THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỊU UỐN VÀ CHỊU LỰC DỌC TRỤC............ ......................................................................................................................
5.8. CẮT VÀ XOẮN..................................................................................... ......................................................................................................................
5.9. DỰ ỨNG LỰC VÀ DỰ ỨNG LỰC MỘT PHẦN................................... ......................................................................................................................
5.10. CÁC CHI TIẾT ĐẶT CỐT THÉP......................................................... ......................................................................................................................
5.11. TRIỂN KHAI CỐT THÉP VÀ MỐI NỐI CỐT THÉP............................ ......................................................................................................................
5.12. ĐỘ BỀN............................................................................................... ......................................................................................................................
5.13. CÁC CẤU KIỆN RIÊNG BIỆT............................................................. ......................................................................................................................
5.14. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI KẾT CẤU........................................ ......................................................................................................................
PHẦN 6. KẾT CẤU THÉP
6.1. PHẠM VI............................................................................................... ......................................................................................................................  
6.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA ...............................................................................  ......................................................................................................................
6.3. KÝ HIỆU................................................................................................ ......................................................................................................................
6.4. VẬT LIỆU.............................................................................................. ......................................................................................................................
6.5. CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN............................................................. ......................................................................................................................  
6.6. CÁC XEM XÉT VỀ MỎI VÀ ĐỨT GẪY............................................... ......................................................................................................................
6.7. CÁC YÊU CẦU VỀ KÍCH THƯỚC CHUNG VÀ CHI TIẾT..................   ......................................................................................................................  
6.8. CẤU KIỆN CHỊU KÉO.......................................................................... ......................................................................................................................
6.9. CẤU KIỆN CHỊU NÉN.......................................................................... ......................................................................................................................
6.10. CÁC MẶT CẮT CHỮ I CHỊU UỐN..................................................... ......................................................................................................................
6.11. CÁC MẶT CẮT HỘP CHỊU UỐN........................................................
6.12. CÁC CẤU KIỆN CHỊU UỐN KHÁC................................................... ......................................................................................................................
6.13. CÁC LIÊN KẾT VÀ MỐI NỐI............................................................. ......................................................................................................................
6.14. QUY ĐỊNH CHO CÁC LOẠI KẾT CẤU............................................. ......................................................................................................................
9.1. PHẠM VI............................................................................................... ......................................................................................................................
9.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA................................................................................ ......................................................................................................................
9.3. CÁC KÝ HIỆU....................................................................................... ......................................................................................................................
9.4. CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ CHUNG..................................................... ......................................................................................................................
9.5. CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN............................................................. ......................................................................................................................
9.6. PHÂN TÍCH........................................................................................... ......................................................................................................................
9.7. BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG.................................................................... ......................................................................................................................
9.8. MẶT CẦU THÉP.................................................................................... ......................................................................................................................
PHẦN 10. NỀN MÓNG
10.1. PHẠM VI............................................................................................. ......................................................................................................................  
10.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA.............................................................................. ......................................................................................................................
10.3. CÁC KÝ HIỆU..................................................................................... ......................................................................................................................
10.4. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT....................................................
10.5. CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN VÀ CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG......... ......................................................................................................................
10.6. MÓNG MỞ RỘNG............................................................................... ......................................................................................................................
10.7. CỌC ĐÓNG......................................................................................... ......................................................................................................................
10.8. CỌC KHOAN....................................................................................... ......................................................................................................................
PHẦN 11. MỐ, TRỤ VÀ TƯỜNG CHẮN
11.1. PHẠM VI............................................................................................. ......................................................................................................................
11.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA.............................................................................. ......................................................................................................................
11.3. KÝ HIỆU.............................................................................................. ......................................................................................................................
11.4. CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT VÀ VẬT LIỆU...................................... ......................................................................................................................
11.5. CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN VÀ HỆ SỐ SỨC KHÁNG.................. ......................................................................................................................
11.6. CÁC MỐ VÀ TƯỜNG CHẮN THÔNG THƯỜNG..............................
11.7. TRỤ ..................................................................................................... ......................................................................................................................  
11.8. TƯỜNG CÓ NEO.................................................................................
11.9. TƯỜNG ĐẤT ỔN ĐỊNH BẰNG CƠ HỌC (MSE)................................ ......................................................................................................................
11.10. CÁC TƯỜNG CHẾ TẠO SẴN THEO MÔ ĐUN................................ ......................................................................................................................
PHẦN 12. KẾT CẤU VÙI (CỐNG) VÀ ÁO HẦM
12.1. PHẠM VI............................................................................................. ......................................................................................................................
12.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA.............................................................................. ......................................................................................................................
12.3. CÁC KÝ HIỆU..................................................................................... ......................................................................................................................
12.4. TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT VÀ VẬT LIỆU..............................................
12.5. TRẠNG THÁI GIỚI HẠN VÀ HỆ SỐ SỨC KHÁNG.......................... ......................................................................................................................
12.6. ĐẶC TRƯNG THIẾT KẾ CHUNG....................................................... ......................................................................................................................
12.7. ỐNG KIM LOẠI, KẾT CẤU VÒM ỐNG VÀ VÒM............................. ......................................................................................................................
12.8. KẾT CẤU BẢN NHỊP LỚN................................................................. ......................................................................................................................
12.9. KẾT CẤU HỘP BẢN........................................................................... ......................................................................................................................
12. 10. ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP.............................................................. ......................................................................................................................
12.11. CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC TẠI CHỖ VÀ ĐÚC SẴN VÀ VÒM
 BÊ TÔNG
CỐT THÉP ĐÚC TẠI CHỖ............................................... ............................................................................................................
12.12. ỐNG NHỰA DẺO NÓNG..................................................................
12.13. TẤM VỎ HẦM BẰNG THÉP............................................................. ......................................................................................................................
12.14. CÁC KẾT CẤU CÓ 3 CẠNH BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN...............................................................................................................
PHẦN 13. LAN CAN, RÀO CHẮN
13.1. PHẠM VI............................................................................................. ......................................................................................................................
13.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA..............................................................................
13.3. KÝ HIỆU.............................................................................................. ......................................................................................................................
13.4. TỔNG QUÁT....................................................................................... ......................................................................................................................
13.5. VẬT LIỆU............................................................................................ ......................................................................................................................
13.6. CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN VÀ CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG......... ......................................................................................................................
13.7. LAN CAN ĐƯỜNG Ô TÔ.................................................................... ......................................................................................................................
13.8. LAN CAN ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI BỘ..................................................... ......................................................................................................................
13.9. LAN CAN ĐƯỜNG XE ĐẠP............................................................... ......................................................................................................................
13.10. LAN CAN DÙNG KẾT HỢP.............................................................. ......................................................................................................................
13.11. BÓ VỈA VÀ ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI BỘ................................................ ......................................................................................................................
PHẦN 14. KHE CO GIÃN VÀ GỐI CẦU
14.1. PHẠM VI                                …………………………………………..                                                                                                                      
14.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA............................................................................ ..
14.3. KÝ HIỆU..............................................................................................
14.4. CÁC CHUYỂN VỊ VÀ CÁC TẢI TRỌNG...........................................
14.5. CÁC KHE CO GIÃN CỦA CẦU..........................................................
14.6. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC GỐI CẦU...........................................
14.7. CÁC QUY ĐỊNH THIẾT KẾ RIÊNG BIỆT VỀ GỐI............................
14.8. CÁC TẤM ĐỠ TẢI TRỌNG VÀ SỰ NEO CỐ CÁC GỐI....................
14.9. BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN................................................................
Ghi chú: Các công thức, hình vẽ và bảng được nêu trong từng điều được biểu thị bằng số hiệu của
     chính điều đó và thêm một chỉ số phụ, ví dụ 1.2.3.4.5-1, nhưng khi chúng được nhắc đến
     ngay trong chính điều đó thì chúng được biểu thị bằng chỉ số phụ. Ví dụ trong Điều 1.2.3.5,
     công thức 1.2.3.4.5-2, chỉ gọi là “công thức 2”. Khi công thức này được nêu ở bất kỳ điều
     nào khác, nó sẽ được gọi với tên đầy đủ, có nghĩa là “công thức 1.2.3.4.5-2”. Quy ước này
     cũng dùng cho các bảng và hình vẽ.

Xem thêm