Mẫu bv cầu, cống, đường, phụ trợ công trình giao thông

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/31/2013


1. Bản vẽ thiết kế mẫu về cầu                     
- Cầu dầm hộp đúc hẫng SĐN 2x45m + (60m+90m+60m) + 2x45m        ------> Click Để Download
- Cầu dầm hộp đúc hẫng SĐN 3xI33m+ [48m + 72m + 48m] +3xI33m    ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 9 nhịp I33m căng sau                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 7 nhịp I33m, cọc khoan nhồi                      ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp I33m căng sau                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp I33m, coc khoan nhồi                      ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 3 nhịp 24.54m+24.54m+24.54m                 ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 24.54m                                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 24.54m dang khác                           ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 18.6m+18.6m+18.6m                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 18.6m+18.6m+18.6m cải tiến         ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  1 nhịp 18.6m cải tiến                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 12.5m+18.6m+12.5m                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  1 nhịp 12.5m                                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT thường  3 nhịp 12m+12m+12m                        ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT dầm bản khẩu độ bình quân 6m, miền núi         ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT dầm bản khẩu độ bình quân 6m, đất yếu           ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL dầm T275 L=6m                                       ------> Click Để Download


* CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẢI TRỌNG 8 TẤN
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 15m TT 8 Tấn                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  1 nhịp 15m TT 8 Tấn                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 12m TT 8 Tấn                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  thép   3 nhịp 12m +14m +12 m TT 8 Tấn                   ------> Click Để Download

2. Bản vẽ thiết kế mẫu về đường 
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 120m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 41m                                        ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 40m                                        ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 31.5m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 30m dạng 1                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 30m dạng 2                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 27.5m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 26m gia cố cọc cát                    ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 25m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 20m dạng 1                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 20m dạng 2                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 20m dạng 3                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 18m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 17m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 12.5m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 12m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường cấp III rộng 12m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 9m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường cấp IV rộng 9m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 7m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 6m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 4m                                           ------> Click Để Download

3. Bản vẽ thiết kế mẫu về cống hộp 
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 4m x 4m                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 3m x 3m đúc tại chỗ               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 4 x 2m x 2.5m                             ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 2 x 3m x 3m                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 3m x 3m                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 2.5m x 2.5m                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 2.4m x 2.4m đúc tại chỗ         ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 2 x 1m x 1m đúc tại chỗ              ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 1m x 1m đúc tại chỗ              ------> Click Để Download

4. Bản vẽ thiết kế mẫu về cống tròn 
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 3 x d150cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2 x d150cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 1 x d150cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2 x d120cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2d100cm                       ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d100cm                        ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d80cm                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d60cm                          ------> Click Để Download

5. Bản vẽ thiết kế mẫu các công trình phụ trợ 
- Bản vẽ điện chiếu sáng                                                            ------> Click Để Download
- Bản vẽ biển báo                                                                      ------> Click Để Download
- Bản vẽ cọc tiêu                                                                        ------> Click Để Download

6. Sản phẩm lưới chắn rác chống tự ý tháo gỡ                          ------> Click Để Download
Sưu tầm

Xem thêm