Công văn 415/BXD-QLN giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/02/2013

BỘ XÂY DỰNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 415/BXD-QLNV/v giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg.
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013


Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 395/NHCS-KHNV ngày 26/02/2013 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc giải ngân nguồn vốn vay đối với những hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã khởi công xây dựng nhà ở, có nhu cầu vay vốn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, thời gian thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo từ năm 2008 đến hết năm 2012. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau nên một số hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và đã khởi công xây dựng nhà từ cuối tháng 12/2012 nhưng chưa nhận được vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thời điểm khởi công xây dựng nhà ở trong tháng 12/2012 vẫn nằm trong thời gian quy định nói trên. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với ý kiến đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội là tiếp tục giải ngân vốn vay đối với các đối tượng nói trên từ kế hoạch nguồn vốn thực hiện Đề án giai đoạn 2008-2012, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có đủ nguồn vốn để hoàn thành xây dựng nhà ở.
Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Xem thêm