Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh Tổng mức đầu tư

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/31/2013Những năm qua do yếu tố trượt giá vật liệu, nhân công và máy thi công, do việc xác định tổng mức đầu tư không chính xác, nhiều dự án đầu tư, nhất là những dự án lớn thời gian thực hiện kéo dài, quá trình triển khai thực hiện dự án chi phí dự phòng không đủ để bù đắp yếu tố trượt giá. Để giải quyết vướng mắc các dự án vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, tiếp tục được triển khai để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, ngày 22/01/2013 Bộ Xây dựng có công văn số 126/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư  các dự án ĐTXDCT. Nội dung chính của công văn này đó là :
1. Đối với các dự án phê duyệt trước ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1,2 và 3 của văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với các dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định này. Trường hợp dự án bị vượt tổng mức đầu tư do biến động giá xây dựng thì xem xét cắt giảm những hạng mục công việc không cần thiết (nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu, quy mô của dự án) hoặc nghiên cứu thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu bằng vật tư, thiết bị sản xuất trong nước, những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án) nhằm giảm chi phí đầu tư. Sau khi thực hiện các giải pháp này mà vẫn vượt tổng mức đầu tư nhưng cần phải điều chỉnhtổng mức đầu tư của dự án thì các địa phương, đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.


Xem thêm