Công văn số 9005/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 2 tháng 11 năm 2012 về việc hướng dẫn ứng chi và điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP KH 2012.

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/04/2012

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 9005/BKHĐT-THV/v hướng dẫn ứng chi và điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP KH 2012
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012


Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ngân hàng đầu tư PT và Ngân hàng Chính sách XH.

Trong thời gian vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số văn bản của một số đơn vị ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ngành và địa phương) đề nghị hướng dẫn về ứng chi và điều chuyển vốn đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:
I. VỀ ỨNG CHI KẾ HOẠCH VỐN NSNN VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012
Tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngàv 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ quy định: “Việc cấp phát vốn và ứng chi vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ từ Kho bạc nhà nước cho các dự án đầu tư (trong kế hoạch) phải theo khối lượng thực hiện. Đối với dự án chưa có khối lượng thực hiện, việc ứng chi vốn tối đa là 30% của tổng mức kế hoạch vốn được giao hàng năm. Việc cấp phát và ứng chi tiếp chỉ thực hiện sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành.”
Như vậy, việc quy định ứng chi vốn tối đa 30% tổng mức vốn kế hoạch năm 2012 được giao chỉ áp dụng cho các dự án (hoặc các hạng mục dự án hoặc các gói thầu) chưa có khối lượng thực hiện. Còn đối với các dự án (hoặc các hạng mục dự án hoặc các gói thầu xây lắp) đã triển khai thực hiện, đề nghị cơ quan Tài chính thanh toán đủ vốn cho phần khối lượng đã thực hiện có đủ hồ sơ thanh toán theo quy định, đồng thời ứng tiếp tối đa 30% tổng mức kế hoạch được giao hàng năm cho hạng mục dự án (hoặc các gói thầu mới) chưa có khối lượng thực hiện theo nguyên tắc tổng số vốn cấp phát thanh toán và ứng chi cho cả hạng mục đã có khối lượng thực hiện và hạng mục chưa có khối lượng thực hiện không được vượt mức kế hoạch giao trong năm. Sau khi dự án (hoặc các hạng mục dự án hoặc các gói thầu) có khối lượng thực hiện, chủ đầu tư (hoặc nhà thầu) làm các thủ tục thanh toán hoàn số đã ứng chi và tiếp tục được ứng chi để thực hiện dự án nếu chưa giải ngân hết kế hoạch năm được giao.
Đối với các dự án mua sắm vật tư, thiết bị: nếu chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà cung cấp và thực hiện tạm ứng (chuyển tiền ứng trước cho nhà cung cấp để mua sắm vật tư, thiết bị theo hợp đồng) cũng coi là một khoản thanh toán cho nhà cung cấp.
II. VỀ ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN NSNN VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012
Theo quy định tại điểm đ, mục 3, phần I của Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư, từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ: “Mọi trường hợp bổ sung vốn, điều chuyển trong nội bộ vốn ngành, lĩnh vực chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền giao vốn chấp thuận”.
Kế hoạch năm 2012, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch tổng số vốn đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực, chương trình,... và danh mục dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2012 và các Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 3 tháng 4 năm 2012, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2012, Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 2012 về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012, Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012. Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn cho từng dự án cụ thể. Đối với một số chương trình có nhiều dự án thành phần quy mô nhỏ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tổng số vốn; các bộ, ngành, địa phương phân bổ mức vốn cụ thể cho các dự án cụ thể.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thêm một số điểm liên quan đến việc điều chuyển vốn như sau:
1. Đối với kế hoạch vốn NSNN
Các bộ, ngành và địa phương được phép điều chuyển kế hoạch vốn NSNN trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.
Sau ngày 30 tháng 11 năm 2012 các bộ, ngành và địa phương không được phép điều chuyển vốn kế hoạch năm 2012
a) Đối với việc điều chuyển vốn trong nội bộ các ngành, lĩnh vực kế hoạch năm 2012 cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao:
Các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu điều chuyển mức vốn kế hoạch năm 2012 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình cho các dự án thuộc danh mục Thủ tướng Chính phủ đã giao, mức vốn điều chuyển từng dự án không vượt quá mức vốn Ngân sách trung ương bố trí, gửi văn bản đề nghị điều chuyển bằng đường bưu điện và thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thư điện tử theo địa chỉ: vanphongbo@mpi.gov.vn) và Bộ Tài chính.
Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của các bộ, ngành và địa phương (theo dấu công văn đến); Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có ý kiến trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn trên, nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có ý kiến về đề nghị điều chuyển vốn của các bộ, ngành và địa phương; các bộ, ngành và địa phương được phép thanh toán theo mức vốn đề nghị điều chuyển.
b) Đối với việc điều chuyển vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2012 giữa vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và các chương trình bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và bổ sung dự án chưa có trong danh mục theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Các bộ, ngành và địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết mức vốn điều chuyển của các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
c) Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương Thủ tướng Chính phủ không giao danh mục cụ thể và đối với các dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
Các bộ, ngành và địa phương chủ động điều chuyển vốn bố trí cho từng dự án. Các dự án và mức vốn bố trí phải đúng các mục tiêu, đối tượng của từng chương trình, dự án cụ thể.
Quy trình quyết định cụ thể về việc điều chuyển vốn ngân sách trung ương đối với các chương trình Thủ tướng Chính phủ không giao danh mục cụ thể và nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, các bộ, ngành và địa phương quy định cụ thể.
Các bộ, ngành và địa phương được phép điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 các bộ, ngành và địa phương không được phép điều chuyển vốn kế hoạch năm 2012.
Các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu điều chuyển vốn kế hoạch năm 2012 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình cho các dự án thuộc danh mục Thủ tướng Chính phủ đã giao, mức vốn điều chuyển từng dự án không được vượt quá mức vốn kế hoạch trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012- 2015 và hoàn trả các khoản vốn ứng trước (nếu có) gửi văn bản bằng đường bưu điện và thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thư điện tử theo địa chỉ Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: vanphongbo@mpi.gov.vn) và Bộ Tài chính.
Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của các bộ, ngành và địa phương (theo dấu công văn đến); Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có ý kiến trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn trên, nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có ý kiến về đề nghị điều chuyển vốn của các bộ, ngành và địa phương; các bộ, ngành và địa phương được phép thanh toán theo mức vốn đề nghị điều chuyển.
Các bộ, ngành và địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết mức vốn điều chuyển của các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, các địa phương và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên, Trong quá trình thực hiện nếu gặp các khó khăn vướng mắc, phản ảnh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý.
Các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư có liên quan đến việc phân bổ và quản lý vốn đầu tư phát triển có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết kịp thời việc điều chuyển vốn quy định trong văn bản này; chịu trách nhiệm trước Bộ nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc xử lý các đề nghị điều chuyển vốn của các bộ, ngành, địa phương./.


Nơi nhận:- Như trên;
Văn phòng Chính phủ (để b/c TTCP);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các vụ: KTNN, KTCN, KTDV, QPAN, LĐVX,
KHGDTN&MT, KCHT, QLKKT, KTĐN, TCTT, KTĐP&LT, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3b).
BỘ TRƯỞNG




Bùi Quang Vinh

Xem thêm