Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mẫu văn bản quy phạm pháp luật

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/29/2009

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mẫu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên.

Xem thêm