Phần mềm thiết kế đường NovaTDN

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/26/2008


Click to download Để download bản trial cùng các tài liệu liên quan 
Là công cụ chuyên dụng để thiết kế kỹ thuật, thi công và hoàn công đường từ số liệu trắc dọc ngang.

Môi trường: Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD 2005.
Tính năng:
  • Lấy dữ liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên, toạ độ điểm mia từ TOPO. Mô tả địa chất trên trắc dọc, trắc ngang.
  • Nhập số liệu trắc dọc, trắc ngang từ sổ đo. Nhập dữ liệu tuyến theo trắc dọc và trắc ngang dạng text.
  • Thiết kế tuyến, đường cong chuyển tiếp, đường cong nằm theo TCVN 4054-85 & 98 hoặc từ bộ tiêu chuẩn do người dùng tự nhập thông qua chức năng của chương trình.
  • Cho phép thiết kế trắc dọc, trắc ngang và vẽ ký hiệu các công trình đi theo đường.
  • Tính diện tích và lập bảng khối lượng đào đắp, xuất bảng khối lượng sang Excel.
  • Giao diện:
Xem thêm